นายอนุพงษ์   สมอาจ

มัธยมศึกษาปีที่4/2   เลขที่3
กีฬาที่ชอบ   ฟุตบอล   ตะกร้อ

สีที่ชอบ   สี่ส้ม   สีเขียว

บิดาชื่อนายสมศรี   สมอาจ  อาชีพเกษตกร

มารดาชื่อนางสมบูรณ์   สมอาจ  อาชีพเกษตกร

 

 

Advertisements