ประเทศอาเซียนมี 10 ประเทศคือ
1.บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
2.ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
3.3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR)
5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
7.สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)
8.ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
9.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)
10.สหภาพพม่า (Union of Myanmar)

Advertisements